Yönetmelik


DİKİLİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
BRİÇ SPOR KULUBÜ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam:
Madde 1.  Bu yönetmelik; Dikili Belediye Spor Derneği Briç Spor Kulübü’nün kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, denetimine ilişkin usul ve esaslar ile organlarının görev yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi maçıyla düzenlenmiştir.
Dayanak:
Madde 2. Bu yönetmelik; Dikili Belediye Spor Derneği tüzüğüne dayanılarak 08.07.2015 gün ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Kulüpleri, yönetmeliğinin ilke ve esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 3. Bu yönetmelikte geçen;
a.      Dernek; Dikili Belediye Spor Derneği’ni
b.      Kulüp; Dikili Belediye Spor Derneği Briç Spor Kulübü’nü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kulübün adı ve merkezi
Madde 4. Kulübün ad, Dikili Belediye Spor Derneği Briç Spor Kulübü’dür
a.      Kısa adı, Dikili Briç Kulübü’dür.
b.      Merkezi, Dikili’dir.
Kulübün Amacı ve Çalışma Konuları
Madde 5. Kulübün ana amaçları şunlardır.
a.      Dernek üyeleri ve bunların eşleri ve çocukları arasında Briç Sporunun yayılmasının sağlanması,
b.      Briç ile ilgili ulusal/ uluslararası her türlü eğitim (kurs, seminer, sempozyum, panel vb) organizasyonların düzenlenmesi.
c.      Ulusal/ uluslararası briç yarışmalarına katılacak sporcuların seçilmesi, hazırlanması ve katılımlarının sağlanması.
d.      Ulusal/ uluslararası briç yarışmalarının düzenlenmesi ve bunun için gerekli önlemlerin alınması.
e.      Ulusal/uluslararası Briç kulüpleri ile işbirliği yapılarak, ortak yarışma, kamp ve diğer çalışmaların programlanması.
f.       Bu spor dalında kullanılan malzemelerin ilgili resmi kuruluşlardan temini,
g.      Kulüp çalışmalarının tanıtımı ve briç sporu ile ilgili eğitici dokümanların yayımı için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması,
h.      Kulüp masraflarının, kulüp üyelerinin katkılarıyla karşılanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması,
i.       Türkiye Briç Konfederasyonu tarafından belirlenen kuralların kulüp organlarınca harfiyen uygulanmasının sağlanması kulübün ana amaçlarıdır.
Üyelik:
Madde 6.  Dikili Belediye Spor Derneği üyeleri, Briç Spor Kulübüne de üye olma hakkına sahiptir.
a.      Üyelik Kulüp Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.
b.      Kurucu üyeler, kulübün tesciliyle birlikte kendiliğinden üye niteliğini kazanırlar.
Onursal Üyelik:
Madde 7. Kulübün kuruluşunda veya gelişmesinde önemli katkıları olanlara onursal üyelik kulüp yönetim kurulunun kararı ile verilebilir.
Üyelik İşlemleri:
Madde 8. Üyelik başvurusu, kulüp yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Başvuruda iki asil üyenin de imzası bulunur.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
Madde 9. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla kulüp üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
               Ayrıca;
·        Kulüp yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmak,
·        Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
·        Verilen kararlara uymamak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, o üye onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Kulübün Gelir Kaynakları;
Madde 10. Kulübün Gelir Kaynakları;
a.      Üye katkıları,
b.      Briç Turnuvalarının kayıt ve giriş ücretleri,
c.      Türkiye Briç Federasyonu tarafından yapılana ayni ve maddi katkılar,
d.      Türkiye deki diğer Briç Kulüpleri tarafından ayni ve maddi katkılar,
e.      Ulusal/uluslararası turnuvalardan elde edilecek gelirler,
f.       Avrupa Birliği fonlarından elde edilecek proje destekleri,
g.      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile yaptıkları bağış ve yardımlar,
h.      Sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
i.       Dikili Belediyesi’nden yapılacak ayni ve maddi destekler,
j.       Serbest briç oyun gelirleri ve diğer gelirler.
Dernek gelirler, dernek Alındı Belgesi ile tahsil edilir.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 11.
a.      Karar defteri,
b.      Üye Kayıt Defteri,
c.      Evrak Kayıt Defteri,
d.      Demirbaş Defteri,
e.      Gelir- Gider Defteri.
MALİ İŞLER
Madde 12. Kulübün ödeme, satın alma, banka ve benzeri işlemleri; Başkan veya onun yokluğunda İkinci Başkan ile Genel Sekreter veya Sayman üyeden en az ikisinin müşterek imzaları ile gerçekleşir. Tek imza ile yapılmış mali işlemler kulübü bağlamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madde 13. Kulüp Teşkilatı
a.      Kulüp Genel Kurulu
b.      Kulüp Başkanı
c.      Kulüp Yönetim Kurulu
d.      Kulüp Denetim Kurulu
Madde 14. Kulüp Genel Kurulu;
a.      Kulüp asli üyelerinden oluşur.
b.      Yönetmelikte gösterilen zamanlarda olağan şekilde toplanır.
c.      Kulüp yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü veya kulüp üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği ile otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.
d.      Olağan toplantılar, ait olduğu yılın Ocak ayı içinde olmak kaydıyla Kulüp Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği günde yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
e.      Genel Kurul Kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, yönetmelik değişikliği ve fesih kararları toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 15.
a.      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
b.      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sayman üyeden oluşan divan kurulu seçimi yapılır.
c.      Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır.
d.      Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır.
e.      Genel Kurul Gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erer ve görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa bağlanarak divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır.
KULÜP GENEL KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 16. Genel Kurulun Görevleri şunlardır.
a.      Bütçenin onaylanması,
b.      Kulüp organlarının seçilmesi,
c.      Yönetim Kurulu’nu, Denetim Kurulu raporu doğrultusunda ibra etmek.
d.      Gelecek yıl çalışma programının esaslarını tespit etmek,
e.      Yönetim Kurulu’na gelen itirazları değerlendirip karar bağlamak,
f.       Yönetmeliğin değiştirilmesi ve kulübün feshine karar vermek.
g.      Kulübün Türkiye Briç Federasyonuna katılması veya ayrılmasına karar vermek.
MADDE 17. Kulüp Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, üyeler arasından iki yıllığına gizli gizli oyla seçilen 1 Başkan ile 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
               Kulüp Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak kendi arasından bir kulüp ikinci başkanı, bir kulüp genel sekreteri, bir kulüp saymanı ve bir turnuvalar baş direktörünü seçer.
               Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Toplantı yeter sayısı üyelerin yarısından bir fazla, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
               Kulüp Yönetim Kurulu asil üyeliğinden her hangi bir şekilde boşalma olursa,  yedek üyelerden sırasıyla asil üyeliğe üye alınır.

KULÜP BAŞKANI
Madde 18. Kulüp Başkanı, Genel kurul tarafından, kulüp üyeleri arasından iki yıllığına gizli seçilir.
·        Yönetim <kurulu Başkanlığı, Kulüp Başkanı tarafından ifa edilir. Başkanın bulunmadığı hallerde kurula İkinci başkan başkanlık eder.
·        Kulüp Başkanı, kulübün hizmet ve çalışmalarını düzenler.
·        Kulüp İkinci Başkanı, Başkanın olmadığı zamanlarda başkanlık eder.
·        Kulüp Genel Sekreteri, yazışmaları ve kulüp personelinin çalışmalarını yönetir, yönlendirir. Kulüp demirbaşlarının koruma ve bakımını sağlar.
·        Kulüp Saymanı, Kulübün tüm mali işlerinin yürütülmesini bunlara ilişkin defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
TURNUVALAR BAŞ DİREKTÖRÜ
·        Ulusal/uluslararası turnuvaların planlanması, programlanması, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve tescil – kayıt işlemleri ile ilgili tüm işleri yürütür.
·        Kulüpte antrenör olarak görevlendirilecek yada briç alanındaki uzmanlığından yararlanılabilecek kişileri belirler ve hizmete alınması amacıyla kulüp yönetim kuruluna öneride bulunur.
·        Ulusal/uluslararası turnuvalarda kulübü temsil edecek sporcuları belirler ve kulüp yönetim kuruluna önerir.
·        Turnuvalara gidilecek kafileye başkanlık eder.


KULÜP YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19.
1.      Kulüp Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.
a.      Kulübü temsil etmek, iş ve işlemlerini yürütmek, yapılacak işler hakkında karar almak,
b.      Yasal açıdan gerekli defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
c.      Üye kaydetmek,
d.      Genel Kurulu; olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
e.      İş yönergeleri hazırlayarak, kulüp genel kurulunun onayına sunmak,
f.       Kulübün amacını gerçekleştirmek için her türlü kararı almak ve uygulamak,
g.      Kulüp içinde düzenlenen veya kulüp tarafından organize edilen ulusal/uluslararası turnuvalarla ilgili esasları belirlemek,
h.      Turnuva direktörlerinin veya diğer görevlilerin sayısını çoğaltmak veya azaltmak,
i.       Ulusal/Uluslararası turnuvalarda kulübü temsil edecek kişi e takımları belirlemek,
j.       Briç ile ilgili toplantılara kulübü temsilen delege veya temsilci göndermek,
k.      Kulüp faaliyetleri ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden her türlü hizmeti almak ve kulüp işlemlerini yürütecek görevlileri atamak ve çalışma şartlarını belirlemek,
2.      Kulüp Yönetim Kurulu her türlü karar ve uygulamasından dolayı Kulüp Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
KULÜP ONUR KURULU:
Madde 20. Kulüp Onur Kurulu, kulüp üyeleri arasından Genel Kurulca, iki yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kulüp gidişatına aykırı davranışlarda bulunan üyelerin cezalandırılması yönünde Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
               Kulüp üyelerinin şikâyetlerini inceleyip sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.
KULÜP DENETİM KURULU:
Madde 21. Kulüp Denetim Kurulu, Genel Kurulca kulüp üyeleri arasından iki yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
               Kulüp Denetim Kurulu aralarından birini başkan seçer.
               Kulüp Denetim Kurulu, kulüp hesaplarını, gelir ve giderlerini, kayıtlarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyip, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Kulüp Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerekli gördüğü hallerde durumu kulüp başkanına bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Yönetmelik değişikliği ve kulübün feshi:
Madde 22.
1.      Yönetmelik değişikliği, Kulüp Genel Kurulu’nun kararı ile alınır.
2.      Kulüp Genel Kurulu, kulübün feshine her zaman karar verebilir.
3.      Fesih 2/3 oy çoğunluğu ile yapılır. Görüşme ikinci toplantıya kalmışsa, fesih kararı alınabilmesi için, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
4.      Genel kurulda yönetmelik değişikliği veya fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.
TASFİYE:
Madde 23.
1.      Kulübün tasfiyesi halinde, mevcut tüm varlıkları ilgili mevzuat doğrultusunda Dikili Belediyesi’ne devredilir.
2.      Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.
             YÖNETİM KURULU VE KURUCU ÜYELER
Madde 24. Kulübün  Yönetim Kurulu Üyeleri,
1.      Hayati SOYLU                                         Kulüp Başkanı
2.      Hamza DEĞİRMENCİ                             İkinci Başkan
3.      Şevket TÜZÜN                                        Genel Sekreter
4.      Salih PORSUK                                        Sayman
5.      Selçuk ÇAKICI                                        Turnuva Direktörü
6.       Cengiz SUCU                                          Sayman
                                              Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme